Ngarko ankesave

Lutemi të jepni Formularin e ankesës

Luteni të ngarkoni çdo dokumentacion mbështetës në lidhje me ankesën tuaj

Duke klikuar në kutinë më poshtë, Ju kuptoni dhe pranoni Njoftimin tonë mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe lejoni mbledhjen, ruajtjen, përdorimin, shpërndarjen si dhe çdo procesim të mundshëm të të dhënave nga ana e TAP AG, në përputhje me informacionin e ofruar në Njoftimin e sipërcituar.